Tuần Chầu Lượt Giáo xứ Trung Đồng 2019


Kính mời Quý Cha, Quý tu sĩ Nam Nữ, Quý Chức cùng toàn thể Cộng đoàn về tham dự Tuần Chầu Lượt của Giáo xứ Chúng con.